Stozharov Vladimir Fedorovich (1926-1973)

IN RAC COLLECTION

2 WORKS BY THIS AUTHOR

Stozharov Vladimir Fedorovich (1926-1973)
Gingerbread rows. Kostroma
1956
Stozharov Vladimir Fedorovich (1926-1973)
Windy day. Yaroslavl
1956